ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

середньої загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів №4 . Гайсина

Гайсинського району Вінницької області

на 2019/2020 навчальний рік

 

 

ЗМІСТ

Розділ 1. Призначення школи та засіб її реалізації

Розділ 2. Опис “моделі” випускника школи

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи

Розділ 4. Особливості освітньої програми за ступенями

Розділ 5. Організації освітнього процесу та застосовування в ньому педагогічних технологій

Розділ 6. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової середньої освіти

Розділ 7. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Розділ 8.Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Додатки. Навчальні плани закладу на 2019-2020 н.р.

 

Розділ 1. Призначення школи та засіб її реалізації

 

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3   у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерством освіти і  науки України, інших центральних органів виконавчої влади,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, Статутом школи.

Головною метою школи  є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності, тобто новий випускник.

Головними завданнями школи є:

– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

–  виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;

– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

– генерація нових знань та розвиток відчуття соціальної справедливості;

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і є головним завданням  школи.

Школа  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

У відповідності до чинного законодавства загальноосвітній навчальний заклад здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

I ступінь – початкова загальна освіта;

II ступінь – базова загальна освіта;

III ступінь – середня (повна) загальна освіта.

Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад та окреслено у відповідних  Типових освітніх програмах.

Основними  засобами досягнення мети, виконання  завдань та реалізації призначення школи є засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм.

Освітні програми, реалізовані в школі, спрямовані на:

 • формування в учнів сучасної наукової картини світу;
 • виховання працьовитості, любові до природи;
 • розвиток в учнів національної самосвідомості;
 • формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;
 • інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
 • рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;
 • виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей населення регіону, України та інших народів в умовах багатонаціональної держави;
 • формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення.

Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені  Державним стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Дана Освітня програма створена  на 2019-2020 навчальний рік  відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017,  постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,  відповідно до  наказів №405,406,407,408 від 20.04.2018, згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів»:

 • Для учнів 1-2-х класів відповідно Типової освітньої програми НУШ-2 авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом  № 268 від 21.03.2018;
 • Для учнів 1-2-х класів, які працюють на науково-педагогічним проектом «Інтелект України», що має дозвіл Міністерства освіти і науки України на запровадження в закладах загальної середньої освіти (лист № 1/9-344 від 25.05.2018 р.);
 • Для учнів 3-4 класів відповідно додатків №1,4 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом №407 від 20.04.2018 відповідно наказу №1461 від 27.12.2018;
 • Для учнів 5-9-х класів  відповідно таблиць №1,3,8 до наказу №405 від 20.04.2018;
 • Для спеціального 6-В класу відповідно таблиці 13 до наказу №627 від 12.06.2018;
 • Для 10- 11-х класів відповідно таблиці №2 до наказу №408 від 20.04.2018.

Освітня програма складена на 2019-2020 навчальний рік  і затверджена  рішенням педагогічної ради від 28.05.2019 (протокол №8).

Освітня програма визначає:

 1. загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів для кожної ступені окремо;
 2. очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку;
 3. рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 4. вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

 

Розділ 2. Опис “моделі” випускника школи

 

Модель випускника Нової Української Школи  це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

 

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

 

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

 

Наш випускник  це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

 • випускник школи добре проінформована особистість;
 • прагне до самоосвіти та вдосконалення;
 • готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави ;
 • є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;
 • свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;
 • мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

 

Випускник компетентний у ставленні до життя – реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Оскільки, реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти: І ступінь – початкова загальна освіта; II ступінь – основна загальна освіта; III ступінь – середня (повна) загальна освіта, тому й наша освітня програма окремо виділяє модель випускника початкової школи (рис.1.), базової основної школи (рис.2.) та модель випускника старших класів (рис.3.).

Рис.1. Модель випускника початкової школи

 

Рис.2 . Модель випускника базової основної школи

 

Рис 3 . Модель випускника старших класів

 

 

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи

 

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 м. Гайсина забезпечує виконання статті 12 Закону України «Про освіту», тобто реалізує визначену мету повної загальної середньої освіти – всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині:

з/п

Ключові

компетентності

Очікувані результати
1 Спілкування

державною

мовою

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему;

міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого

предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання

властивостей, доведення правил, теорем

2 Спілкування іноземними

мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою;

розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і

розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова

література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

     3 Математична

компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ,

інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати

в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих

ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для

повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку

технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні

компетентності

у природничих

науках і

технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих

наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які

ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно-цифрова

компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для

розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати  помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві  проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на снові доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях;  співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9 Обізнаність і самовираження

у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна

грамотність і

здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-

економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового  способу життя

     

 

 

Однією із головних задач освітнього процесу при створенні шкільного середовища є також врахування наскрізних змістовних ліній:

 • «Екологічна безпека й сталий розвиток»;
 • «Громадянська відповідальність»;
 • «Здоров’я і безпека»;
 • «Підприємливість і фінансова грамотність».

 

 

Наскрізна

лінія

Коротка характеристика
Екологічна безпека й

сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності

та  екологічної свідомості,  готовності  брати участь  у вирішенні

питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення

важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з

реальними  даними  про  використання  природних  ресурсів,  їх

збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку

бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології,

формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично   оцінювати   перспективи   розвитку   навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська  відповідальність

 

Сприятиме  формуванню  відповідального  члена  громади  і

суспільства,  що  розуміє  принципи  і механізми  функціонування суспільства.  Ця  наскрізна  лінія  освоюється  в  основному  через колективну  діяльність  (дослідницькі  роботи,  роботи  в  групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога

більше  позитивних  емоцій,  а  її  зміст  —  бути  націленим  на

виховання порядності, старанності, систематичності,послідовності,   посидючості   і   чесності.   Приклад   вчителя покликаний  зіграти  важливу  роль  у  формуванні  толерантного ставлення до   товаришів, незалежно   від рівня   навчальних досягнень.

Здоров’я і безпека

 

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується  через  завдання  з  реальними  даними  про середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для  життя  і  здоров’я.  Вирішення  проблем,  знайдених  з  «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підприємливість і

фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив,

здатність успішно діяти в технологічному  швидкозмінному

середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних

аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця  наскрізна  лінія  пов’язана  з розв’язуванням  практичних

завдань  щодо  планування  господарської  діяльності  та  реальної оцінки  власних  можливостей,  складання  сімейного  бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

 

Саме вони є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

1)організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

 1. окремі предмети  —  виходячи із наскрізних  тем  при  вивченні  предмета

проводяться відповідні трактування, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

3)предмети за вибором;

 1. роботу в проектах;

5)позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Розділ 4. Особливості освітніх програм за ступеням навчання

 

 • 2019-2020 навчальному році загальна кількість класів становить 23. Навчальним процесом охоплено 558 учнів (у 2018-2019 навчальному році – 22 класи, 532 учня).

Шкільний підрозділ початкової школи у 2019-2020 навчальному році включає 10 класів, у яких навчається 257 учнів (у 2018-2019 навчальному році – 10 клас, 232 учня).

Основна школа представлена 10 класами, у яких навчається  232 учня.

 • старшій школі 3 класи – 69 учнів.

 

І ступінь ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Освітня програма початкової освіти (далі освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Освітня програма І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання:

Для 1-2-х класів:

 • Постанови Кабінету Міністрів України №87 від 21.02.2018 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»;
 • Наказ МОН України №268 від 21.03.2018  “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”;

 • Лист МОН України№1/9-344 від 25.05.2018 “Про завершення експертизи освітніх програм”

 • Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України №2.2-1250, 2.2-1255 від 21.05.2018  “Формувальне оцінювання учнів 1 класу”.

Для 3-4-х класів

 • Постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;
 • Наказ МОН України№407 від 20.04.2018  “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня”;

 • Наказ МОН України № 1461 від 27.12.2018 «Про затвердження типових освітніх  програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти».

 • Наказ  МОН України від 02.11.2016 р. № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства  освіти  і  науки  України  від  16.01.2017 р.  № 67),

 • Наказ МОН України від 14.08.2017 р. № 1171 «Про завершення І етапу всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів»,

загальний обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг годин:

для 1-х класах 700 годин/навчальний рік

для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,

для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах кожного предмету зокрема.

У початковій школі здійснюватиметься поділ класів на групи при вивченні іноземних мов, інформатики відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 зі змінами – лист МОН України №1\9-322 від 18.05.2018 ).

 

Перелік освітніх галузей для 1-А, 2-А,Б класів, які працюватимуть за Концепцією НУШ (навчальна програма під керівництвом Шияна В.М.)

 • Мовно-літературна, у тому числі: Рідномовна освіта (українська мова та література;) (МОВ) Іншомовна освіта (ІНО)
 • Математична (МАО)
 • Природнича (ПРО)
 • Технологічна (ТЕО)
 • Інформатична (ІФО)
 • Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО)
 • Громадянська та історична (ГІО)
 • Мистецька (МИО)
 • Фізкультурна (ФІО)

 

Перелік освітніх програм і їх завдань для 1-Б та 2-В класів,

який працюватимуть за науково-педагогічним проектом

«Інтелект України»

 • Мовно-літературна освітня галузь (українська мова і література) –  «Українська мова»,  «Я пізнаю світ», «Іноземна мова»;
 • Математична  освітня галузь –  «Математика» і «Я пізнаю світ;
 • Природнича освітня галузь –  «Я пізнаю світ»;
 • Мистецької освітня галузь –  «Мистецтво» і «Я пізнаю світ»
 • Інформатична освітня галузь — «Інформатика»;
 • Фізкультурна — «Фізична культура» і «Я пізнаю світ».

Мовно-літературна освітня галузь

Рідномовна освіта (українська мова і література)

Освітню програму з рідномовної освіти створено на основі Державного стандарту початкової освіти.

Метою рідномовної освіти для загальної середньої освіти є розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому і суспільному житті, у міжкультурному діалозі, бачити її передумовою життєвого успіху; плекання здатності спілкуватися рідною мовою (якщо вона не українська); формування шанобливого ставлення до культурної спадщини; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду.

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями рідномовної освіти у початковій школі є:

 • виховання стійкої мотивації до читання та прагнення вдосконалювати своє мовлення;
 • сприяння індивідуальному самовияву учнів та взаємодії між ними через розвиток комунікативних умінь, зокрема діалогічного мовлення, театралізацію;
 • розвиток уміння вдумливого читання і базових правописних умінь;
 • збагачення духовного світу учнів через естетичне сприймання творів художньої літератури та медіапродуктів;
 • розвиток уяви та творчого мислення учнів за допомогою творів літератури та мистецтва, медіатекстів, театралізації, гри;
 • формування умінь опрацьовувати тексти різних видів (художні, науково-популярні, навчальні, медіатексти);
 • розвиток здатності спостерігати за мовними явищами, експериментувати зі звуками, словами, фразами, зокрема і в мовних іграх, для опанування початкових лінгвістичних знань і норм української мови;
 • створення сприятливого мовного середовища у школі, зокрема й через пізнання сучасної дитячої літератури різної тематики та жанрів.

Відповідно до окреслених завдань, у початковому курсі рідномовної освіти виокремлено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовлення», «Театралізуємо».

Комунікативна компетентність, зокрема вільне володіння українською мовою та спілкування рідною мовою (якщо вона не українська), виявляється в безпосередньому та опосередкованому спілкуванні.

Для формування комунікативної компетентності в умовах безпосереднього спілкування програма пропонує розгортати навчальну діяльність у межах змістової лінії «Взаємодіємо усно» (мовець / слухач – слухач / мовець). Ця змістова лінія передбачає залучення учнів до дій зі сприймання, перетворення, виокремлення, аналізу й інтерпретації, оцінювання та використання усної інформації в реальній мовленнєвій практиці (бесіда, дискусія у класі, мікродискусія в групі, обговорення в парі тощо).

Для становлення комунікативної компетентності в умовах опосередкованого спілкування (на відстані у просторі та часі) запропоновано змістові лінії «Читаємо» (читач – автор), «Взаємодіємо письмово» (автор – читач), «Досліджуємо медіа» (читач / глядач / слухач – автор). Ці змістові лінії забезпечують здобуття досвіду опосередкованого спілкування, опанування кола знань (понять, уявлень) та вмінь, що дають змогу учням удосконалювати комунікативну компетентність.

Змістова лінія «Читаємо» спрямована на розвиток мотивації дітей до читання, залучення їх до читацької діяльності, яка ґрунтується на учнівській ініціативності та самостійності у доборі текстів для читання та інтерпретації прочитаного. Під час читання учні розвивають уміння сприймати та аналізувати текст, оцінювати прочитане та перетворювати інформацію, уявляти, мислити творчо.

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» передбачає залучення учнів до реальної писемної практики, зокрема за допомогою цифрових пристроїв та в режимі онлайн. Результатом такої роботи є базові вміння створювати писемні висловлювання у реальному та віртуальному просторі та редагувати їх.

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» передбачає ознайомлення школярів з основами медіаграмотності. Діти формують уявлення про межу між реальним світом і світом мас-медіа. Вони вчаться інтерпретувати, аналізувати, оцінювати медіатексти (фільм, мультфільм, реклама, фотографія тощо) та створювати прості медіапродукти. Змістова лінія «Досліджуємо медіа» пропонує інструмент для активного критичного освоєння комунікативного медіасередовища.

Змістова лінія «Досліджуємо мовлення» забезпечує дослідження мовних закономірностей і формування на цій основі свідомих мовленнєвих умінь (орфоепічних, лексичних, граматичних, правописних, стилістичних, словотвірних). Також у межах цієї змістової лінії учні опановують виражальні засоби художніх текстів, що в цілому сприяє творенню індивідуального стилю мовлення.

Змістова лінія «Театралізуємо» слугує розвитку комунікативних умінь учнів, зокрема вміння моделювати різні ситуації спілкування, обирати відповідні комунікативні стратегії, досліджувати несловесні засоби спілкування. Увага до несловесних засобів приділятиметься і в змістових лініях «Взаємодіємо усно» та «Досліджуємо медіа», а сам прийом театралізації може використовуватися й у змістовій лінії «Читаємо».

Специфіка змістової лінії «Театралізуємо» пов’язана з формуванням уявлення про театр як місце, де учні здобувають досвід співчуття та співпереживання. Тому в межах змістової лінії «Театралізуємо» учні досліджують чужу (глядач) та власну (актор) експресію. Ця змістова лінія передбачає залучення учнів до сценічної творчості, в умовах якої школярі набувають акторського досвіду, зокрема імпровізації, що забезпечує розвиток у дитини емоційного інтелекту, творчого мислення, самосвідомості й самоефективності, уміння мобілізувати інших, ініціативності, уміння долати бар’єри, пов’язані з неоднозначністю, невизначеністю та ризиками, співпрацювати з іншими особами.

Іншомовна освіта (англійська та французької мови)

Метою іншомовної освіти для загальної середньої освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей і задоволення різних життєвих потреб дитини.

Відповідно до окресленої мети,головними завданнями іншомовної освіти у початковій школі є:

 • здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених цією програмою;
 • розуміти на слух зміст автентичних текстів;
 • читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту;
 • здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань;
 • адекватно використовувати досвід, набутий під час вивчення рідної мови та інших навчальних предметів;
 • використовувати в разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів;
 • критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;
 • висловлювати свої думки, почуття та ставлення;
 • ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування;
 • обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;
 • ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на засадах опанування іноземної мови в контексті міжкультурної парадигми, що передбачає ознайомлення з культурою народу, чию мову вивчають учні. Такий підхід зумовлює формування готовності до міжкультурної комунікації в межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою. На кінець 2-го класу учні загальноосвітніх навчальних закладів досягають рівня Pre-А1, а на кінець 4-го класу – рівня А1. Ці рівні характеризують результати навчальних досягнень у кожному виді мовленнєвої діяльності та узгоджуються із «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти».

Відповідно до мети іншомовної освіти та завдань у початковій школі, виокремлено такі змістові лінії: «Сприймання на слух», «Зорове сприймання», «Усна взаємодія», «Усне висловлювання», «Писемна взаємодія», «Писемне висловлювання», «Онлайн взаємодія».

Іншомовна комунікативна компетентність виявляється в безпосередньому та опосередкованому міжкультурному спілкуванні. Для формування комунікативної компетентності в умовах безпосереднього спілкування програма пропонує розгортати навчальну діяльність у межах змістових ліній «Сприймання на слух», «Усна взаємодія», «Усне висловлювання». Змістова лінія «Сприймання на слух» передбачає залучення учнів до дій зі сприймання коротких простих запитань, тверджень, вказівок, інструкцій та реагування на них вербально і/ або невербально. Змістова лінія «Усна взаємодія» спрямована на розвиток умінь розпізнавати знайомі слова повсякденного вжитку у знайомому контексті; ставити запитання та давати відповіді про себе та щоденні справи. Змістова лінія «Усне висловлювання» передбачає творення коротких фраз про себе, надавання базової персональної інформації (наприклад, ім’я, адреса, родина, національність).

Для становлення комунікативної компетентності в умовах опосередкованого спілкування (на відстані в просторі та часі) запропоновано змістові лінії «Зорове сприймання» (читач – автор), «Писемна взаємодія», «Писемне висловлювання», «Онлайн взаємодія». Усі перелічені змістові лінії забезпечують для учня здобуття досвіду опосередкованого спілкування та опанування низки комунікативних умінь, що дасть змогу учням розвивати комунікативну компетентність. Змістова лінія «Зорове сприймання» передбачає сприймання та розпізнавання знайомих слів у супроводі малюнків. У рамках змістової лінії «Писемне висловлювання» учні навчаються писати короткі фрази для надання базової інформації. Результатом опрацювання змістової лінії «Онлайн взаємодія» є оволодіння вміннями встановлювати базовий соціальний контакт онлайн, вживаючи найпростіші ввічливі форми вітання та прощання, та розміщувати прості твердження про себе у форматі онлайн.

Математична освітня галузь

Освітня програма з математики для 1 – 4  класів спрямована на формування  в учнів математичної ключової і предметної компетентностей, реалізацію мети та загальних цілей освітньої галузі, визначених у Державному стандарті початкової освіти (далі Стандарт).

При конструюванні програми головний акцент зроблено на реалізацію компетентнісного підходу у викладанні математики. Визначальними у структурі програми є обов’язкові  та очікувані результати навчання на кінець другого та четвертого класів.

Такий підхід дає можливість чітко бачити, якими компетентностями мають оволодіти молодші школярі на першому та другому циклах початкової освіти, а вчитель не мусить концентрувати свою увагу на вивченні однакового для всіх обсягу і змісту матеріалу, залишаючи за собою право його вибору з урахуванням вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб учнів шляхом розроблення власної освітньої програми.

Метою математичної освітньої галузі Стандарт визначає «розвиток математичного мислення дитини, здатностей розуміти й оцінювати математичні факти й закономірності, робити усвідомлений вибір, розпізнавати в повсякденному житті проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, моделювати процеси та ситуації для вирішення проблем».

У відповідності із загальними цілями найважливішими завданнями навчання математики можуть бути:

 • формування здатності розпізнавати серед повсякденних проблем ті, які можна розв’язати із застосуванням математичних методів та способів;
 • розвиток уміння здійснювати дослідження,  аналіз,  планування послідовності дій   для розв’язання повсякденних проблем математичного змісту, зокрема й сюжетних задач;
 • формування та розвиток усвідомлених і міцних обчислювальних навичок;
 • вироблення вміння описувати побачене, почуте, прочитане за допомогою простих математичних моделей;
 • формування відповідального ставлення щодо висування гіпотез, їх оцінки, доведення або спростування, обґрунтування свого вибору;
 • вироблення досвіду дослідження просторових відношень, форм об’єктів навколишнього світу, конструювання площинних та об’ємних геометричних фігур;
 • вироблення вміння сприймати,  перетворювати та оцінювати отриману інформацію, використовуючи різні джерела, у тому числі й засоби інформаційно-комунікаційних технологій.

У початковому курсі математичної освіти відповідно до зазначеної мети і сформульованих завдань виділено такі змістові лінії: «Лічба», «Числа. Дії з числами», «Вимірювання величин», «Просторові відношення. Геометричні фігури», «Робота з даними».

У межах змістових ліній «Лічба», «Числа. Дії з числами» здійснюється формування поняття числа,  насамперед, розуміння учнями принципу утворення різних видів чисел (натуральних одноцифрових, натуральних багатоцифрових, дробових тощо) та способів виконання дій з цими числами ‒ порівняння, додавання, віднімання, множення та ділення. Крім того, розгортається робота з дослідження законів і властивостей, способів виконання арифметичних дій під час розв’язання повсякденних проблем математичного змісту, зокрема й сюжетних задач. У рамках змістової  лінії «Вимірювання величин», опираючись на суб’єктний досвід та навички дослідницької роботи, молодші школярі вчаться вимірювати величини довжини, маси, температури, часу, місткості (об’єму) за допомогою підручних засобів і вимірювальних приладів, оперувати  грошима.

Разом з тим, учні  виконують перетворення, порівняння, додавання і віднімання іменованих чисел, розв’язують повсякденні проблеми математичного змісту, в тому числі й сюжетні задачі, використовуючи різні одиниці вимірювання величин.

У процесі навчальної роботи з різного роду величинами виокремлюється також і робота з геометричним матеріалом, дослідження просторових відношень та геометричних фігур різних форм, конструювання площинних та об’ємних фігур з підручного матеріалу, створення макетів реальних та уявних об’єктів різних конструкцій, виконання простих завдань, описаних у математичних текстах, в т.ч. й сюжетних задачах геометричного змісту (змістова лінія «Просторові відношення. Геометричні фігури»).

Формування в учнів уміння аналізувати повсякденні проблеми математичного змісту потребує оволодіння ними математичним моделюванням як прийомом діяльності при дослідженні реальних об’єктів і процесів та при розв’язуванні навчально-пізнавальних і практико зорієнтованих задач, використовуючи різні джерела інформації, в тому числі й засоби інформаційно-комунікаційних технологій.

З прикладами так званих «фізичних» моделей школярі зустрічаються ще в  дошкіллі: іграшки, що оточують дитину, фотографія людини, глобус  та ін., а математичне моделювання – це створення моделей та їх дослідження засобами математики.

З 1-го класу учнів варто привчати до роботи з різного виду простими математичними моделями, оскільки вони так чи інакше допомагають виділити, впорядкувати, проаналізувати та зафіксувати дані (подані в умові задачі, зібрані за допомогою опитувальника тощо). Ця робота розгортається у межах змістової лінії «Робота з даними».

Таким чином, упродовж двох циклів навчання математики  у поєднанні з іншими освітніми галузями у здобувачів початкової освіти здійснюватиметься формування знань, умінь, ставлень, що є сутністю компетентнісного підходу, для забезпечення подальшої здатності успішно навчатися, усвідомлюючи роль математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини.

Природнича освітня галузь

Метою природничої освітньої галузі для загальної середньої освіти є формування наукового мислення та культури дослідження; розвиток системних уявлень про цілісність та розмаїття природи, утвердження принципів сталого розвитку, ефективної, безпечної і природоохоронної поведінки в довкіллі.

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями природничої освітньої галузі у початковій школі є:

 • виховання любові та шанобливого ставлення до природи рідного краю, України, планети Земля;
 • формування екологічно й етично обґрунтованої поведінки у природі, залучення до участі у природоохоронних акціях;
 • розвиток зацікавлення до пізнання природи, оволодіння способами навчально-пізнавальної діяльності, елементарними дослідницькими вміннями (через експерименти, спостереження);
 • поступове формування уявлень про природничо-наукову картину світу через поглиблення початкових знань про природні об’єкти і явища, взаємозв’язки в системі «нежива природа – жива природа», про залежність людини від стану навколишнього середовища та її вплив на нього.

Відповідно до зазначених мети і завдань, виокремлено такі змістові лінії: «Я пізнаю природу», «Я у природі», «Я у рукотворному світі».

Змістова лінія «Я пізнаю природу» спрямована на формування дослідницьких умінь школярів через підтримку допитливості та інтересу до спостережень, експериментів та моделювання для пошуку відповідей на запитання про навколишній світ.

Змістова лінія «Я у природі» передбачає розвиток уявлень молодших школярів про об’єкти та явища природи, встановлення зв’язків між неживою і живою природою, формування бережливого ставлення до природи; вироблення навичок екологічно доцільної поведінки в довкіллі.

Змістова лінія «Я в рукотворному світі» спрямована на формування загальних уявлень про світ, створений людиною, понять про взаємозв’язки людини і природи, слугує джерелом натхнення для пошуку та втілення дитячих винахідницьких ідей та проектів.

Провідна роль у вивченні природничої освітньої галузі належить дослідженням (спостереженням, експериментам), екскурсіям, природоохоронній та проектній діяльності школярів.

Технологічна освітня галузь

Метою технологічної освітньої галузі для загальної середньої освіти є формування в учня/ учениці здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без шкоди для середовища, до використання технологій для власної самореалізації, культурного й національного самовияву.

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями технологічної освітньої галузі у початковій школі є:

 • залучення учнів до різних видів діяльності, формування вмінь для створення виробу від творчого задуму до його втілення в готовий результат;
 • формування в учнів культури праці та побуту, навичок раціонального ведення домашнього господарства, задоволення власних потреб та потреб інших, відповідальності за результати власної діяльності;
 • формування вміння ефективно використовувати природні матеріали з турботою про навколишнє середовище;
 • створення умов для практичного і творчого застосування традицій і сучасних ремесел.

Зміст технологічної освітньої галузі в початкових класах структурується за такими змістовими лініями: «Технічна творчість і техніка», «Світ технологій», «Світ ремесел», «Побут».

Змістові лінії, які систематизують очікувані результати навчання, спрямовані на формування ключових компетентностей учнів.

Змістова лінія «Технічна творчість і техніка» спрямована на залучення учнів до творчої діяльності у процесі конструювання та моделювання під час самостійної або колективної роботи з конструктором. Процес конструювання з готових деталей (моделей) конструктора має на меті сприяти розвитку просторової уяви й елементів творчого та технічного мислення учнів, через читання і зіставлення малюнків, графічних зображень, за якими учні складатимуть конструкції. Учні виконуватимуть макетування об’ємних моделей транспортних засобів, будинків, веж, роботів тощо.

Пропоновані умови: персональний доступ учня / учениці до деталей конструкторів, відповідних графічних зображень схем для конструювання простих моделей; матеріалів для виготовлення та оздоблення виробу

Змістова лінія «Світ технологій» має на меті формувати в учнів здатність планувати власну діяльність у процесі вивчення конструкційних матеріалів – від розпізнавання їх на дотик до аргументованого добору для створення виробу, виконувати найпростіші способи їх обробки. Важливою умовою засвоєння цієї лінії є формування в учнів здатності розуміти і дотримуватися послідовності у виготовленні виробів, аргументувати обрану послідовність у роботі. У процесі роботи з матеріалами провідними операціями будуть: різання ножицями, склеювання, зв’язування стрічок тощо.

Пропоновані умови: персональний доступ учня / учениці до матеріалів, технологічних карток (схем), необхідних для виготовлення виробу, інструментів та пристосувань, довідникових посібників (книжки з ілюстраціями до творів, набори малюнків до мультфільмів тощо). Організація екскурсій на виробничі об’єднання, перегляд та обговорення відеофільмів про виробництво. Перегляд та обговорення фільмів (мультфільмів), у яких висвітлюється повторне та економне використання матеріалів.

Змістова лінія «Світ ремесел» має на меті формувати в учнів ставлення до творів декоративно-ужиткового мистецтва та ремесел як культурної спадщини українського народу, а також вміння створювати та оздоблювати прості вироби за зразком чи власним задумом, із застосуванням традиційних ремесел або технік декоративно-ужиткового мистецтва. У процесі роботи провідними операціями будуть: різання ножицями, склеювання, зв’язування, різьблення, ліплення тощо.

Пропоновані умови: персональний доступ учня / учениці до виробів, виготовлених традиційними та сучасними ремеслами; матеріалів, інструментів та пристосувань, каталогів, фотографій тощо. Перегляд та обговорення фільмів (мультфільмів), у яких висвітлюються технології традиційних та сучасних ремесел. Відвідування (реально чи віртуально) майстерень народних умільців, музеїв декоративно-ужиткового мистецтва.

Змістова лінія «Побут» має на меті формувати практичні навички організації власної життєдіяльності, розв’язувати практичні завдання у власному побуті, планувати та реалізовувати найпростіші трудові дії (ремонт іграшок, книжок, догляд за рослинами, домашніми тваринами; приготування страв за рецептами; догляд за одягом та взуттям).

Пропоновані умови: персональний доступ учня / учениці до матеріалів, інструментів та пристосувань; об’єктів (іграшок, книжок тощо). Перегляд та обговорення фільмів (мультфільмів), у яких висвітлюються найпростіші дії щодо самостійності в побуті.

Технологічна освітня галузь базується на практичній діяльності учнів. На кожному занятті передбачено виконання практичної роботи. Об’єкти праці для виготовлення учитель/ учителька добирає, спираючись на побажання учнів.

Інформатична освітня галузь

Метою інформатичної освітньої галузі для загальної середньої освіти є формування в учня/ учениці здатності до вирішення проблем із використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту; безпечна та відповідальна діяльність в інформаційному суспільстві.

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями інформатичної освітньої галузі у початковій школі є:

 • формування відповідальної позиції цифрового громадянина, навичок безпечного й етичного користування цифровими пристроями та мережами;
 • формування початкових умінь розрізняти інформацію різних видів та працювати з нею за допомогою цифрових пристроїв чи без них;
 • формування початкових умінь визначати, знаходити та зберігати інформацію, необхідну для розв’язання життєвих проблем (навчання, гри тощо), за допомогою цифрових пристроїв, мереж та без них, самостійно та під час групової взаємодії;розрізняти правдиву і неправдиву інформацію різних видів;
 • налагодження комунікації за допомогою цифрових пристроїв та мереж для спільної творчості, співпраці, навчання, гри;
 • формування початкових умінь створювати електронні тексти (зображення, відео, звуки, програми тощо) за допомогою цифрових пристроїв;
 • формування вмінь презентувати себе, власну творчість, ідеї, створені продукти та інші результати індивідуальної та групової діяльності за допомогою цифрових пристроїв.

Реалізація поставленої мети та завдань у початковій школі відбувається за змістовими лініями “Я у світі інформації (Дані. Інформація. Моделі)”, “Моя цифрова творчість”, “Комунікація та співпраця”, “Я і цифрові пристрої”, “Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві”.

У рамках змістової лінії “Я у світі інформації (Дані. Інформація. Моделі)” формуються початкові вміння розпізнавати, знаходити, свідомо відбирати, зберігати та опрацьовувати просту інформацію за допомогою цифрових пристроїв та без них. Розпізнавання правдивої і неправдивої інформації в усіх її виявах (текст, зображення, звук тощо) необхідне для формування критичного мислення, що сприяє безпеці в інформаційному просторі дитини. Початкові уявлення про моделі реалізовуються через визначення істотних і неістотних властивостей об’єктів та створення на основі цього простих моделей об’єктів.

Змістова лінія “Моя цифрова творчість” розкривається через практичну діяльність (індивідуальну і групову) зі створення простих інформаційних продуктів (програм, текстів, зображень, відео, звуків, тощо) за допомогою цифрових пристроїв та програм для творчого самовираження, презентації себе і продуктів власної діяльності, вирішення завдань інших освітніх галузей.

В основі змістової лінії “Комунікація та співпраця” – ознайомлення із доступними для дитини засобами цифрової та безпосередньої комунікації для гри, спілкування, навчання, отримання нової інформації; використання безпечного онлайнового чи офлайнового середовища для цього. В умовах роботи у групі учні мають навчитися окреслювати цілі індивідуальної та групової діяльності, розподіляти ролі в межах групи, оцінювати здобутий результат, аналізувати помилки та усувати їх, доброзичливо взаємодіяти безпосередньо та в мережах.

Змістова лінія “Я і цифрові пристрої” реалізовується через усвідомлення і розпізнавання тих завдань, які можна розв’язати за допомогою цифрових пристроїв, виходячи з їхніх функціональних можливостей (фотографувати, записувати, слухати, відображати, опрацьовувати  інформацію тощо). До основних умінь, які формуються через цю змістову лінію, належать розпізнавання простих програмних і технічних несправностей та вміння усувати їх самостійно чи з допомогою дорослих, розуміти обмеження та переваги пристроїв стосовно виконуваних завдань, усвідомлювати, що машини можуть імітувати інтелектуальну діяльність. Ця змістова лінія охоплює вміння організовувати власний робочий простір на фізичному та простому програмному рівні для збереження здоров’я, доброго самопочуття та ефективної діяльності учня/ учениці.

Змістову лінію “Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві” спрямовано на створення безпечних умов для учня / учениці під час роботи з цифровими пристроями і в мережах, що передбачає захист особистої інформації, формування принципів етичного, доброзичливого та відповідального спілкування через мережі, навички і можливості захисту власного інформаційного простору, фізичного та психологічного здоров’я. У рамках цієї змістової лінії в учнів формується відповідальне та шанобливе ставлення до власної та чужої інформаційної діяльності, яке на рівні початкової школи виявляється, зокрема, і через зазначення власного авторства, посилання на авторство інших, а також через усвідомлення шкоди від списування.

Вказані змістові лінії передбачають можливу інтеграцію інформатичної освітньої галузі з іншими освітніми галузями через розв’язування дослідницьких завдань, формування наскрізних умінь учнів, інформатичної грамотності та культури.

Соціальної та здоровязбережувальна освітня галузь

Метою соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі для загальної середньої освіти є становлення самостійності учня / учениці, його / її соціальної залученості та активності через формування здорового способу життя, розвиток підприємливості, здатності до співпраці в різних середовищах, впевненості в собі та доброчесності для безпеки, добробуту та сталого розвитку.

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі у початковій школі є:

 • формування у школярів стійких переконань щодо цінності життя, здоров’я і безпеки для себе і тих, хто його / її оточує;
 • виховання дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я і безпеки;
 • розвиток потреби самопізнання та самовдосконалення;
 • формування в учнів сталої мотивації до здорового способу життя;
 • формування свідомого прагнення дотримуватися безпечної, здорової та етичної поведінки для поліпшення добробуту;
 • розвиток уміння ухвалювати рішення в повсякденних ситуаціях з користю для безпеки та здоров’я;
 • сприяння індивідуальному розвитку самостійності, підприємливих якостей та поведінки свідомого споживача;
 • формування вміння вчитися без шкоди для здоров’я;
 • створення сприятливого безпечного та здорового середовища в школі.

Зміст соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі структуровано за трьома змістовими лініями: «Безпека», «Здоров’я», «Добробут».

Змістова лінія «Безпека» передбачає розвиток умінь безпечної поведінки вдома, школі та у природному й техногенному середовищі, прогнозування наслідків небезпечних дій, визначення впливів на вибір безпечної поведінки, дотримання правил (дорожнього руху, використання побутової техніки і побутової хімії тощо) та відповідального ставлення до особистої безпеки й безпеки інших.

Змістова лінія «Здоров’я» спрямована на формування в учнів здоров’язбережувальної компетентності і поведінки через набуття навичок здорового способу життя, розвиток позитивної самооцінки, критичного мислення, умінь ухвалювати зважені рішення, відповідально ставитися до власного здоров’я та здоров’я тих, хто поряд, і протидіяти негативним соціальним чинникам.

Змістова лінія «Добробут» забезпечує розвиток етичної поведінки в соціумі, вміння вчитися і формування позитивного ставлення до навчання, усвідомлення важливості здорового способу життя для добробуту, розвиток підприємливості і споживчої культури для оптимального використання ресурсів та забезпечення добробуту, орієнтацію учнів на відповідальне ставлення до безпеки та здоров’я як до найважливіших життєвих цінностей.

Навчальний матеріал змістових ліній реалізується наскрізно в кожній темі через взаємоінтеграцію і взаємодоповнення.

Громадянська та історична освітня галузь

Метою громадянської та історичної освітньої галузі для загальної середньої освіти є створення умов для формування в учня / учениці початкової школи власної ідентичності та готовності до змін через усвідомлення своїх прав і свобод, осмислення зв’язків між історією і теперішнім життям; плекання активної громадянської позиції на засадах демократії та поваги до прав людини, набуття досвіду співжиття за демократичними процедурами.

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями громадянської та історичної освіти у початковій школі є:

 • здобуття знань про сучасність і минуле своєї родини, місцевої громади, Батьківщини, людства, формування відповідного віковим можливостям розуміння змісту пам’ятних для себе та для громадян України  подій;
 • сприяння початковому усвідомленню власної гідності, цінності свободи і прав людини, своєї належності до родини, місцевої та шкільної громад, українського народу, вироблення відповідального ставлення до власної діяльності  та діяльності інших;
 • формування умінь орієнтуватися в історичному часі та соціальному просторі, знаходити та опрацьовувати доступну для себе суспільну інформацію, пояснюватиїї зміст та передавати породжені нею враження і думки;
 • удосконалення набутих дітьми в дошкільному віці позитивних моделей поведінки у громадських місцях та опанування нових, пов’язаних із діяльністю школяра / школярки;
 • розвиток здатності обстоювати власну думку та приймати інших, вирізняти вияви нерівності, несправедливості та дискримінації;
 • створення умов для набуття успішного досвіду конструктивної взаємодії та громадянської поведінки, формування емоційно-ціннісного компоненту громадянської культури особистості.

Для формування ідентичності та громадянської компетентності учнів програма пропонує опановувати потрібні для цього знання і вміння, виробляти навички громадянської поведінки та виховувати громадянські чесноти в межах таких змістових ліній: «Я – Людина», «Я серед людей», «Моя культурна спадщина», «Моя шкільна і місцева громади», «Ми – громадяни України. Ми – європейці».

Змістова лінія «Я – Людина» передбачає залучення учня / учениці до опрацювання та використання для самоідентифікації елементарної інформації про людину як унікальну у Всесвіті істоту, яка творить себе як особистість, формує свій характер і розвиває цінні якості у процесі пізнавальної і трудової діяльності. Навчання в межах цієї змістової лінії сприяє самопізнанню учнів, усвідомленню власних потреб, уподобань, здібностей та інтересів, заохочує обирати цілі особистісного зростання (бути відповідальним, чесним тощо), допомагає початковому усвідомленню гідності та неповторності будь-якої людини.

Змістова лінія «Я серед людей» забезпечує усвідомлення  ролі зв’язків, які існують між людьми, значення рідні, друзів, приятелів, спільнот, з якими дитина себе ідентифікує. Навчання в межах цієї змістової лінії сприяє набуттю досвіду громадянської поведінки та свідомому виборові норм і моделей поведінки, часто за певними взірцями.

Змістова лінія «Моя культурна спадщина» дає змогу учнівству усвідомити свою вкоріненість у національну, а також рідну за етнічним походженням культуру, в європейську цивілізацію. Учні/ учениці отримують можливість дослідити місцеві пам’ятки, пізнати традиції та минуле своєї родини, рідної етнічної групи, нації. Навчання в межах цієї змістової лінії сприяє розумінню значущості та різноманітності культурних надбань людства, формуванню умінь пізнавати минуле.

Лінія «Моя шкільна і місцева громади» забезпечує розуміння учнем/ ученицею базових норм шкільного та місцевого громадського життя, дає йому/ їй змогу посильно долучатися до їх відтворення та модернізації. Пізнання шкільних і місцевих традицій, ознайомлення з громадянськими вчинками земляків, діяльністю шкільної адміністрації, місцевих органів влади та добровільних асоціацій, зорієнтованих на громадські справи, сприяє набуттю учнями первинного досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії, впливає на формування емоційно-ціннісного компонента громадянської культури дитини. Навчання в межах цієї змістової лінії забезпечує вироблення вмінь висловлювати та обстоювати свою думку та приймати інших, висувати власні ініціативи, планувати й організовувати посильні для дітей молодшого шкільного віку громадські справи.

Змістова лінія «Ми – громадяни України. Ми – європейці» дає учневі / учениці елементарні уявлення про національну символіку та державні атрибути України, націю (народ), державу, політику, владу, ключові події в історії України, підводить до прийняття демократичних цінностей та ідей євроатлантичної інтеграції Батьківщини. У межах цієї змістової лінії на прикладі відомих історичних постатей та національних героїв школярі усвідомлюють цінності патріотизму, активної громадянської позиції, самоповаги та ін.

Змістові лінії громадянської та історичної освітньої галузі у початковій школі мають бути реалізовані оптимальними для кожного елементу змісту та навчальної цілі інтерактивними методами, із використанням інформаційних технологій.

Мистецька освітня галузь

Метою навчання мистецтва для загальної середньої освіти є формування культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті; плекання пошани до національної і світової мистецької спадщини.

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями навчання мистецтва у початковій школі є:

 • збагачення духовного світу учня / учениці під час сприймання мистецтва та художньої творчості; виховання шани до національної і світової культурної спадщини;
 • набуття досвіду творення художніх образів через опанування елементарними мистецькими вміннями; розвиток загальних і спеціальних мистецьких здібностей;
 • розкриття творчого потенціалу особистості; стимулювання художньо-образного мислення, художніх інтересів; виховання естетичного смаку; сприяння творчому самовияву та розвитку індивідуального стилю учня / учениці через мистецтво;
 • розвиток уміння інтерпретувати твори мистецтва, висловлювати враження та особистісне ставлення до них; засвоєння початкових знань про види мистецтва, особливості їхньої художньо-образної мови, зокрема у взаємозв’язках;
 • формування вміння презентувати й оцінювати власну творчість, плекання потреби у самовдосконаленні;
 • формування вміння взаємодіяти з іншими через мистецтво, виявляти зв’язки мистецтва з природним і соціокультурним середовищем;
 • виховання здатності застосовувати мистецтво для отримання задоволення та емоційного самопізнання.

Реалізація поставленої мети та завдань здійснюється за змістовими лініями: «Художньо-практична діяльність», «Сприймання та інтерпретація мистецтва», «Комунікація через мистецтво», які окреслюють рамкову модель досягнення загальних цілей мистецької освітньої галузі.

Змістова лінія «Художньо-практична діяльність» націлює на розвиток креативності та мистецьких здібностей учнів через практичне засвоєння основ художньої мови різних видів мистецтва та способів художньо-творчого самовияву. Ця змістова лінія реалізується через формування в учнів умінь застосовувати різні виражальні засоби для творення художніх образів, імпровізування та естетичного перетворення довкілля, а також формування уявлень про можливість і способи впливати на емоційний стан завдяки мистецькій діяльності.

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на пізнання цінностей, що несуть твори мистецтва. Її реалізація передбачає розвиток емоційної сфери учнів, збагачення естетичного досвіду, формування в них умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати мистецтво, виявляючи до нього емоційно-ціннісне ставлення, а також формування уявлень про можливість і способи впливати на свій емоційний стан завдяки сприйманню творів мистецтва.

Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» націлена на соціалізацію учнів через мистецтво, усвідомлення ними свого «Я» (своїх мистецьких можливостей). Змістова лінія передбачає формування в учнів умінь презентувати себе і свої досягнення, критично їх оцінювати, взаємодіяти з іншими через мистецтво у середовищі, зокрема в різних культурно-мистецьких заходах, обговореннях тощо.

Мистецька освітня галузь може реалізуватися через інтегровані предмети або предмети за окремими видами мистецтва: наприклад, музичне мистецтво, образотворче мистецтво тощо за умови реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.

Фізкультурна освітня галузь

Метою цієї галузі для загальної середньої освіти є формування в учня / учениці стійкої мотивації до занять фізичною культурою і спортом та життєво необхідних рухових умінь і навичок для збереження власного здоров’я, розширення функціональних можливостей організму.

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями фізкультурної освітньої галузі у початковій школі є:

 • розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових умінь та навичок,  використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;
 • розширення функціональних можливостей організму через цілеспрямований розвиток фізичних якостей і природних здібностей;
 • збереження та зміцнення здоров’я школярів;
 • формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереженні та зміцненні здоров’я;
 • формування основ здорового способу життя і створення умов для покращення фізичного і психоемоційного стану;
 • формування практичних навичок щодо самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку;
 • розвиток комунікативних умінь під час занять фізичною культурою;
 • формування морально-вольових якостей та позитивного ставлення до занять фізичною культурою і спортом;
 • усвідомлення ролі занять спортом і Олімпійського руху для формування самоповаги, впевненості в собі, прагнення досягати успіху, дотримуючись принципів чесної гри;
 • збільшення обсягу рухової активності, яка приноситиме радість дитині;
 • формування творчих здібностей засобами фізичної культури.

Освітня програма фізкультурної освітньої галузі для 1-4 класів охоплює такі змістові лінії: «Базова рухова активність», «Ігрова та змагальна діяльність учнів (рухливі ігри та естафети)», «Турбота про стан здоров’я та безпеку».

Змістова лінія «Базова рухова активність» охоплює такі види діяльності, які спрямовані на формування життєво необхідних рухових умінь і навичок.

Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність учнів (рухливі ігри та естафети)» пов’язана з опануванням рухливих ігор та естафет, що задовольняє потребу в руховій активності та сприяє формуванню комунікативних здібностей.

Змістова лінія «Турбота про стан здоров’я та безпеку» спрямована на формування свідомого ставлення до власного здоров’я та вмінь безпечної поведінки в процесі фізкультурної діяльності.

Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.

Нові підходи до змісту занять фізичною культурою повинні орієнтувати вчителів не тільки на фізичну підготовленість, а й на розвиток особистості, на індивідуальне сприймання навчального матеріалу. Розв’язання цих завдань допускає відхід від жорсткої регламентації занять, підвищення їхньої емоційної насиченості, максимальної різноманітності форм, методів та засобів фізичного виховання, широкого використання інноваційних технологій фізичного виховання.

 

Перелік освітніх галузей для 3-4-х класів

При вивченні предметів в 3-4 класах (крім 3-В) використовуються Типовий навчальний план, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407 «Про Типові навчальні плани початкової школи» для 3-4  класів (додаток 1).

Освітня галузь «Мови і літератури» реалізується через навчальні предмети «Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова».

Освітня галузь «Математика» реалізується через однойменний навчальний предмет «Математика» – по 4 години на тиждень.

Згідно Державного стандарту початкової освіти освітня галузь «Природознавство» в 3-4 класах реалізується через навчальний предмет «Природознавство» – по 2 години на тиждень.

 

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальний предмет «Я у світі».

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» у 3-4 класах реалізуються згідно інваріантної складової робочого навчального плану через навчальні предмети «Фізична культура» – 3 години на тиждень та «Основи здоров’я» – 1 година на тиждень.

Реалізація в закладі завдань освітньої галузі «Мистецтво» згідно інваріантної складової робочого навчального плану проходить шляхом вивчення навчальних предметів «Образотворче мистецтво» і «Музичне

мистецтво» по 1 годині на тиждень (для учнів 2-4 класів) та в проектних класах, які навчаються за програмою «Інтелект України» по 0,5 години на тиждень.

Освітня галузь «Технологія» в закладі реалізується шляхом вивчення навчального предмету «Трудове навчання» – 1 год. на тиждень для учнів 3-4 класів та предмету «Інформатика» для учнів 3-4-их класів згідно Державного стандарту початкової освіти.

Із варіативної складової виділено по 1 годині для підсилення вивчення української мови та 1 година для групових та індивідуальних занять.

Відповідно до навчальних програм у середній загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 м. Гайсина у 2019-2020 навчальному році у 3-В класі будуть навчатися за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

В 3-В  класі будуть викладатись предмети :

 • предмети «Українська мова» та «Літературне читання»  – 7 годин;
 • «Математика» – 4 години;
 • «Людина і світ» –3 години;
 • «Основи здоров’я» – 0,5 години;
 • «Іноземна (англійська або французька) мова» – 3 години;
 • «Фізична культура» – 3 години;
 • «Мистецтво» – 1 година;
 • «Еврика» – 1 година;
 • «Трудове навчання» –0,5 години;
 • «Навчаємося разом» – 2 години;
 • «Сходинки до інформатики» – 1 година.

 

Іноземна мова буде викладатися за навчальними програмами для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (3 години, з яких 1 година із варіативного складової), затвердженою наказом МОН молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050.

 

ІІ та ІІІ ступінь

Базова та повна загальна середня освіта

Для 5-9 класів

 • Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013).
 • Наказ МОН України №405 від 20.04.2018 “Про затвердження типових освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Для 10-11-х класів

 • Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013)
 • Наказ МОН України №408 від 20.04.2018 “Про затвердження типових освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

 

Повноцінність базової та повної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету. Освітня програма не включає освітні послуги, які надає школа за батьківські кошти.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів та варіативної складової, яка відповідає переліку, затвердженому педагогічною радою школи.

Навчальні плани для здобувачів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти». Навчальний план здобувачів  закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

 

Перелік освітніх галузей, відповідно Державного стандарту

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Освітня галузь «Мови та літератури» реалізовується через навчальні предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Англійська мова», «Французька мова» (5-А,Б, 6-А,Б, 7-А,Б, 8-А, 9-А, 10-А,Б, 11).

Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальні предмети «Математика» (5-6 класи), «Алгебра» та «Геометрія» (7-11 класи).

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети «Природознавство» (5 клас), «Біологія» та «Географія» (6-11 класи), «Фізика» та «Хімія» (7-11 класи).

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується навчальними предметами «Інтегрований курс. Всесвітня історія та історія України» (5-6 клас), «Історія України» та «Всесвітня історія» (7-11 класи), «Основи правознавства» (9 клас), «Громадянська освіта» (10-11 клас).

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізуються навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура».

Освітня галузь «Технології» реалізується через предмети «Трудове навчання» (5-9 класи), «Технології» (10-11 класи) та «Інформатика».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» й «Музичне мистецтво» (5-7 класи), «Мистецтво» (8-9 класи).

 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік:

для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік,

для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік,

для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік,

для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік,

для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік,

для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік,

для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.

 

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових навчального плану. При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховані інтереси, побажання та потреби учнів, батьків, а також можливості навчального закладу щодо навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

Навчальними планами старшої школи реалізуються через  освітні галузі Базового навчального плану Державного стандарту та через окремі предмети і факультативні заняття. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти всі 10-ті і 11-ті класи є профільними і учні мають можливість вивчати одночасно профільні предмети різних освітніх галузей. У 2019-2020 навчальному році 10-11-ті класи вивчатимуть як профільні такі предмети:

10-А клас: українську мову;

11 клас: українську мову та літературу.

Вибірково-обов’язкові предмети за бажанням учнів 10-их класів у навчальному плані представлені таким чином: 10-А, Б та 11 класах (технології, інформатика).

Інваріантна складова у 5-11 класах підсилена таким чином:

8-А,Б, 9-А,Б: +1 год. української мови;

5-А,Б, 6-А,Б, 7-А,Б: +0.5 години української мови;

6-А,Б, 7-А,Б, 8-А, 9-А: +1 година іноземної (першої) мови;

10-А клас: + 1 год. української мови, 1 год. української літератури,                     1 год. математики і 0,5 год. історії України;

10-Б клас: + 1 год. української мови, 1 год. української літератури,                     1 год. математики і 0,5 год. історії України;

11 клас: + 2 год. української мови, 2 год. української літератури,                        1 год. математики і 0,5 год. історії України;

 

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів основної та старшої школи розподілені наступним чином:

Факультативи:

 • «Математична логіка»: 1 година – 6-А,Б класи;
 • «Дивосвіт української літератури»: 1 година – 6-А,Б класи;
 • Друга іноземна мова: 2 години – 10-А,Б класи, 1 година – 11 клас;
 • «Польська мова»: 0,5 години – 11 клас;
 • «Стилістика української мови»: 0,5 години – 10-А,Б класи.

Курс за вибором:

 • «Українознавство»: 1 година – 7-А клас.

 

Відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу класів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у 2019-2020 навчальному році в основній школі передбачено 135 год. поділу, у старшій – 52 год.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень в 1-11 класах окреслено у навчальних планах (Див. додатки).

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому педагогічних технологій

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» та навчальної програми закладу 2019-2020 навчальний рік розпочинається 2 вересня

 • закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. Упродовж навчального року будуть осінні, зимові і весняні канікули (загальною тривалістю не менше 30 календарних днів):
 • 28.10-03.11. 2019 р.;
 • 26.12. 2019 р.-13.01.2020 р.;
 • 23.03.-29.03. 2020 р.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, середньої і старшої школи, терміни та форми проведення якої будуть узгоджуватися з відповідними документами Міністерства освіти і науки України (по мірі їх надходження).

Режим роботи закладу: п’ятиденний робочий тиждень.

Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття і ін.

Серед сучасних педагогічних технологій у закладі переважно впроваджуються наступні: технологія модульного навчання, технологія розвиваючого навчання, особистісно-орієнтована технологія, інформаційні технології, технологія дистанційного навчання, ігрова технологія, диференційована технологія навчання та ін. Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для

 

оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчання та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовують інтернет-ресурси,

Сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створені вчителями персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІК компетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

Упродовж останніх років наполегливо впроваджуємо особистісно-орієнтовану модель освіти, засновану на ідеології дитиноцентризму.

 

Розділ 6. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової середньої освіти

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти за інших умов.

 

Розділ 7. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).
 • Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності планується через систему роботи методичних об’єднань, педагогічної та методичної ради, роботи творчих груп, проведення інших методичних заходів;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення через накази по школі, в яких визначаємо як позитивні, так і негативні сторони і плануємо заходи корекції;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти запланований у планах роботи закладу в цілому та практичного психолога зокрема;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через систему післядипломної освіти педагогів, веб-платформи та форми методичної роботи.

 

Для адміністрації школи, педагогічного колективу та батьків учнів завжди важливо мати достовірну інформацію про поточний стан навчального процесу. Це дозволить своєчасно вносити корективи, отже, призведе до підвищення його якості. Таку інформацію на шкільному рівні можна отримати, використовуючи програму моніторингових досліджень.

Педагогічний моніторинг – це система науково-обгрунтованої перевірки результату освіти (якості освіченості учня), корекція змісту і форм освітньої діяльності. Моніторинг є найважливішим інструментом перевірки та оцінки ефективності впроваджуваного змісту освіти, використовуваних методик, служить основою для обґрунтованих шляхів усунення недоліків навчального процесу в школі, є основою для прийняття ефективних управлінських рішень.

Предметом педагогічного моніторингу досягнення стандарту є якість освіченості в єдності трьох його складових: предметної, діяльнісно-комунікативної, ціннісно-орієнтаційної.

Моніторинг включає в себе перевірку та оцінку кількісного зіставлення отриманих результатів, визначення якісних особливостей навченості учня. Основою моніторингу шкільної освіти є система показників і інструментарій вимірювання:

 • рівня навченості учня;
 • рівня вихованості школярів;
 • ступеня готовності випускників школи до продовження освіти;
 • рівня соціальної адаптації учнів та випускників школи до життя в суспільстві;
 • ступеня збереження здоров’я дітей;
 • рівня виконання стандартів освіти.

Крім того, при формуванні моніторингу шкільної освіти враховуються не тільки кінцеві результати діяльності школи, а й чинники, що впливають на якість кінцевих результатів. Тому, в змісті моніторингу шкільної освіти додатково включаються показники і інструментарії вимірювання:

 • якості викладання і рівень професійної компетентності педагогів;
 • якості виховної роботи та рівня професійної компетентності учителів;
 • рівня організації та ефективності педагогічного і учнівського праці в школі;
 • рівня фізичної культури і медичного обслуговування дітей;
 • ступеня навчально-методичного забезпечення процесу стандартизації шкільної освіти.

 

 

Розділ 8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 

Для виконання Типових освітніх програм на 2019/2020 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини, факультативів варіативної складової, гуртків, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти – “модель” випускника .

 

Перелік навчальних програм

для здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти І ступеня

1-2 класи (за концепцією НУШ)

Предмет Програма
Навчання грамоти

Іноземна   мова

Математика

Я досліджую світ

Трудове навчання

Музичне мистецтво,

Образотворче мистецтво

Фізична культура

Типова освітня програма початкової освіти (автор Шиян Р.Б.)

Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”

 

 

 

Перелік навчальних програм для здобувачів освіти 

закладів загальної середньої освіти І ступеня

3-4 класи

(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

№ з/п Назва навчальної програми
Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів
Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи
Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи
Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

 

 


Перелік навчально-методичних матеріалів для здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти І ступеня, що працюють за програмою «Інтелект України» ,

Навчально-методичний комплекту з математики

 1. Навчальна програма з математики (1–2 класи, 3-4 класи) для закладів загальної середньої освіти, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».
 2. Зошити з друкованою основою з комплектами мультимедійних навчальних ресурсів, засобами навчання та методичними матеріалами, зошитами для тренувальних і розвивальних вправ, довідник з математики.

Навчально-методичний комплекту з української мови

 1. Навчальна програма з української мови (1‒2 класи, 3-4 класи) для закладів загальної середньої освіти, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».
 2. Зошити з друкованою основою з комплектами мультимедійних навчальних ресурсів, засобами навчання та методичними матеріалами, зошитами для тренувальних і розвивальних вправ, довідник з української мови.

Навчально-методичний комплекту з предмета «Я пізнаю світ»

 1. Навчальна програма з предмета «Я пізнаю світ» (1‒2 класи) для закладів загальної середньої освіти, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».
 2. Зошити з друкованою основою з комплектами мультимедійних навчальних ресурсів, засобами навчання та методичними матеріалами, зошитами для розвивальних вправ.

Навчально-методичний комплекту з предмета «Людина і світ»

 1. Навчальна програма з предмета «Людина і світ» (3-4 класи) для закладів загальної середньої освіти, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».
 2. Зошити з друкованою основою з комплектами мультимедійних навчальних ресурсів, засобами навчання та методичними матеріалами, зошитами для розвивальних вправ.

Навчально-методичний комплекту з предмета «Еврика»

 1. Навчальна програма з предмета «Еврика» (3-4 класи) для закладів загальної середньої освіти, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».
 2. Зошити з друкованою основою з комплектами мультимедійних навчальних ресурсів, засобами навчання та методичними матеріалами, зошитами для розвивальних вправ.

Навчально-методичний комплекту з предмета «Навчаємося разом»

 1. Навчальна програма з предмета «Навчаємося разом» (3-4 класи) для закладів загальної середньої освіти, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».
 2. Зошити з друкованою основою з комплектами мультимедійних навчальних ресурсів, засобами навчання та методичними матеріалами, зошитами для розвивальних вправ.

 

 

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

№ з/п Назва програми Посилання на сайті МОН або назва програми
Українська мова https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/11.-ukrayinska-mova-onovlena-programa-dlya-5-9-kl.docx
Українська література https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/na-sajt-ukrayinska-literatura-5-9-z-chervonimdoc-2.pdf
Історія Програма, затверджена наказом МОН України № 236 від 21 лютого 2019 року «Про внесення змін до навчальних програм з історії України для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»
Математика https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/5-programa-z-matematiki.docx
Фізика https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/7-fizika.doc
Хімія https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/10-ximiya-7-9.doc
Біологія https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/15.biologiya-6-9.docx
Інформатика https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/8-informatika.docx
Іноземні мови https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf
Географія https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/geografiya-6-9-14.07.2017.pdf
Зарубіжна література https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2018/02/06/literatura-5-9-klas.docx
Мистецтво https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/9-mistecztvo-5-9.docx
Трудове навчання https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/2-trudove-navchannya-5-9.doc
Природознавство https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/12.prirodoznavstvo.docx
Основи здоров’я Основи здоров’я. Навчальна програма для учнів 5-9  класів  закладів  загальної  середньої  освіти, затверджена  наказом МОН від 07.06.2017 № 804.
Фізична культура https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/01/16/fizichna-kultura-5-9.doc
Правознавство https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/pravoznavstvo-9-8.docx
Образотворче мистецтво Образотворче мистецтво. Навчальна програма для 5-7-х  класів,  затверджена наказом МОН  від 07.06.2017 № 804.
Музичне мистецтво Музичне мистецтво. Навчальна програма для 5-7-х класів, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Факультатив «Дивосвіт української літератури» Програми факультативних курсів з української мови (автори Гнаткович Т., Калинич О., Береш-Попович О., Шкурда М.) 5-11 класи (Дивослово Лист ІМЗО від 04.07.2019 № 22.1/12-Г-551)
Факультатив «Математична логіка»  
Курс за вибором «Українознавство» Програми факультативних курсів з української мови (автори Гнаткович Т., Калинич О., Береш-Попович О., Шкурда М.) 5-11 класи (Дивослово Лист ІМЗО від 04.07.2019 № 22.1/12-Г-551)

 

 

 

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

 

  № п/п Назва навчальної програми Клас Відповідний нормативний документ
Біологія і екологія. 10-11 класи (рівень стандарту) навчальна програма для закладів загальної середньої освіти 10-11 Наказ  МОН від 23.10.2017 № 1407
Екологія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний, профільний) (колектив авт.) 11 Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Навчальна програма “Інформатика (рівень стандарту). 10-11 класи” 10 Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407
Програми для ЗНЗ «Історія України для 5-9 і 10-11 класів зі змінами» 10-11 Наказ МОН від 21.02.2019 № 236
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Всесвітня історія. 10-11 (рівень стандарту/академічний рівень) 10-11 Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
Навчальна програма з громадянської освіти (інтегрований курс) для 10 класів загальноосвітніх шкіл 10  Наказ МОН № 1407 від 23.10.2017
Зарубіжна література. Рівень стандарту 10 Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407
Навчальна програма “Зарубіжна література. 10-11 класи. Рівень стандарту. Профільний рівень 11 Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
Навчальна програма “Математика (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу, профільний рівень). 10-11 класи” 10 Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407
Навчальні програми з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вив.) 11 Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 10-11 класи» (рівень стандарту) (авт. М.В. Тимчик, Є.Ю. Алексєйчук, В.В. Деревянко, В.М. Єрмолова, В.О.Сілкова) 10-11 Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407
Навчаьна програма “Українська мова (рівень стандарту). 10-11 класи” 10 Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407
Навчаьна програма “Українська мова (профільний рівень). 10-11 класи” 10 Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407
Українська мова. “Українська мова. 10-11” Академічний рівень 11 Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
Українська мова. “Українська мова. 10-11” Профільний рівень 11 Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
Українська література. Академічний рівень (укл. Жулинський М.Г., Семенюк Г.Ф. – керівники авторського колективу; Мовчан Р.В., Левчик Н.В., Бондар М.П., Камінчук О.А., Цимбалюк В.І., за заг. ред. Мовчан Р.В.) 11 Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
Українська література. 10-11 класи. Профільний рівень (укл. Жулинський М.Г., Семенюк Г.Ф. – керівники авторського колективу; Мовчан Р.В., Левчик Н.В., Бондар М.П., Камінчук О.А., Цимбалюк В.І., за заг. ред. Мовчан Р.В.) 11 Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
Географія. 10-11 клас. Рівень стандарту 10 Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407
«Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М. 10 Наказ МОН від 24.11.2017 № 1539
«Астрономія» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я. 11 Наказ МОН

№ 1539 від 24.11.2017

Хімія. 10-11 класи (рівень стандарту) навчальна програма для закладів загальної середньої освіти 10 сайт МОН
Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (колектив авторів) 11 Наказ МОН від 14.07.2016 № 826, Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Іноземна мова Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень 10-11 Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Іноземні мови Рівень стандарту Іноземні мови Профільний рівень 10-11 Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407
Навчальна програма «Захист Вітчизни» для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (рівень стандарту) (колектив авторів) 10 Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407
Навчальна програма з предмета «Захист Вітчизни» (автори Бахтін А.М. та інші) 11 Наказ МОН від 30.07.2015 № 826
Навчальна програма для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти “Мистецтво. 10-11 клас” (рівень стандарту)

 

10 Наказ МОН від 23.10 2017 № 1407
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Правознавство. 10–11 (рівень стандарту, академічний рівень)» (авт. Палійчук Н.Й., Котюк І.І.) 10 Наказ МОН від 14.07.2016 № 826

 

 

 


Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

(затверджені наказами  МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539 (Сайт МОН- mon.gov.ua в рубриці «Освітні програми. Навчальні програми для 10-11 класів»).

з/п

Назва

навчального

предмету за

навчальним

планом

Клас Назва програми, автор, видавництво, рік видання
1 Українська

мова

10-А,Б Українська  мова.  Навчальна  програма  для  учнів

10-11 класів закладів загальної середньої освіти.

Рівень  стандарту, затверджена наказом  МОН України від 23.10.2017  №1407.

2 Українська

мова

11 Українська  мова.  Навчальна  програма  для  учнів

10-11    класів    закладів    загальної середньої освіти. Профільний рівень, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017  №1407.

3 Українська

література

10-А,Б Українська література.  Навчальна програма  для учнів  10-11  класів закладів  загальної середньої освіти. Рівень  стандарту, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 №1407.
4 Українська

література

11 Українська література.  Навчальна програма  для учнів  10-11  класів закладів  загальної середньої освіти. Профільний рівень, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 №1407.
5 Іноземна мова 10,11 Іноземна мова. Навчальна програма для учнів 10-

11    класів закладів загальної середньої освіти. Рівень  стандарту, затверджена наказом

МОН України від 23.10.2017 №804.

6 Зарубіжна література 10,11 Зарубіжна  література.  Навчальна  програма  для

учнів  10-11  класів  закладів  загальної  середньої

освіти.  Рівень  стандарту,  затверджена  наказом

МОН України від 23.10.2017 № 1407

7 Історія України 10-11 Історія   України.10-11   класи.   Програма   для

загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН від 21.02 2019  №  236

8 Всесвітня історія 10-11 Всесвітня історія. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН від 21.02 2019  №  236
9 Громадянська освіта 10 Програма для загальноосвітніх навчальних

закладів “Громадянська освіта”. Рівень стандарту.

Затверджено наказом МОН України від 23.10.2017

№ 1407

10 Математика 10,11 Математика. Навчальна програма для учнів 10-11

класів  закладів загальної середньої освіти. Рівень

стандарту, затверджена  наказом МОН України

від 20.04.2018 №406.

11 Біологія і екологія 10-11 Біологія та екологія. Навчальна програма для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 №1407.
12 Географія 10-11 Географія. Навчальна програма для учнів 10-11

класів закладів загальної середньої освіти. Рівень

стандарту, затверджена  наказом МОН України від

23.10.2017 №1407.

13 Фізика 10-11 Фізика  та  астрономія.  Програма  10-11  класи.

Рівень   стандарту   та   профільний   рівень   (авторський колектив Локтєва В.М.). Наказ МОН № 408 від 24.04.18

14 Астрономія 11 «Астрономія» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я. Наказ МОН № 408 від 24.04.18
15 Хімія 10-11 Хімія. Навчальна програма для учнів 10-11 класів

Закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту, затверджена  наказом МОН  України від 23.10.2017 №1407.

16 Технології 10-11 Технології.  Навчальна  програма  для  учнів  10-11класів закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407.
17 Інформатика 10-11 Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11

Класів закладів загальної середньої освіти. Рівень

стандарту, затверджена наказом МОН України від

23.10.2017 №1407.

18 Фізична культура 10-11 Фізична культура. Навчальна програма для учнів

10-11класів закладів   загальної середньої освіти. Рівень стандарту,затверджена наказом

МОН України від 23.10.2017 №1407.

19 Захист Вітчизни 10-11 Захист Вітчизни. Навчальна програма для учнів

10-11 класів закладів загальної середньої освіти

Рівень стандарту,затверджена наказом

МОН України від 23.10.2017 №1407.

       

 

 

Додатки

 

Таблиця 1

до Типової освітньої програми

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 407)

 

Навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання 

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах  
3-А 3-Б 4-А 4-Б  
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7+1 7+1 7+1 7+1  
Іноземна мова 2 2 2 2  
Математика Математика 4 4 4 4  
Природознавство Природознавство 2 2 2 2  
Суспільствознавство Я у світі 1 1 1 1  
Мистецтво Музичне мистецтво, 1 1 1 1  
Образотворче мистецтво 1 1 1 1  
Технології Трудове навчання 1 1 1 1  
Інформатика 1 1 1 1  
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1  
Фізична культура 3 3 3 3  
Усього 24+1 24+1 24+1 24+1  
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Індивідуальні консультації та групові заняття 1 1 1 1
Разом 2 2 2 2
Сумарна кількість навчальних годин (без урахування поділу класів на групи) 26 26 26 26

 

 

 

 

 

Типова освітня програма початкової освіти, цикл І (1–2 класи),
розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна

 

Навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

1-А

2-А

2-Б

Українська мова 5 5+1 5+1
Іноземна мова 2 3 3
Математика 3+1 3 3
Я досліджую світ* 7 8 8
Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Фізична культура 3 3 3
Усього 22+1 24+1 24+1
Сумарна кількість навчальних годин

(без урахування поділу класів на групи)

23 25 25

 

* Розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета:

У першому класі:

 • мовно-літературна — 2
 • математична — 1
 • природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична — разом 4.

 

У другому класі:

 • мовно-літературна — 2
 • математична — 1
 • природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична — разом 5.

 

 

 

Типовий навчальний план

початкової школи науково-педагогічного проекту

«Інтелект України»,

лист МОН України № 1/9-344

від 25.05.2018 року

«Про завершення експертизи освітніх програм»

 

 

Навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання для загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень

у класах

1-Б 2-В
Мови і літератури

(українська мова)

Українська мова 6 6
Математична Математика 3 3
Соціальна і здоров’я-збережувальна Я пізнаю світ 8 9
Громадянська та історична
Технологічна
Фізкультура
Мистецька
Іншомовна освіта Іноземна мова 2+1 2+1
Мистецька Образотворче мистецтво 0,5 0,5
Музичне мистецтво 0,5 0,5
Інформатична     1
Фізкультура Фізична культура 2 2
Разом 22+1 24+1
Сумарна кількість навчальних годин

(без урахування поділу класів на групи)

23 25

 

 

* Розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета:

Для першого класу:

 • мовно-літературна — 1
 • математична — 1
 • природнича, технологічна, соціальна і здоровʹязбережувальна, громадянська та історична — разом 4
 • мистецька – 1
 • фізкультурна – 1

Для другого класу:

 • мовно-літературна — 1
 • математична — 1,5
 • природнича, технологічна, соціальна і здоровʹязбережувальна, громадянська та історична — разом 4, 5
 • мистецька – 1
 • фізкультурна – 1

 

Додаток 2

до наказу Міністерства освіти

і науки України

від 02.11.2016 № 1319

 

Типовий навчальний план

загальноосвітнього навчального закладу І ступеня початкової школи з навчанням українською мовою,  які працюють за науково-педагогічним проектом

«Інтелект України»

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень

у класах

3-В
Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова 3,5
Читання 3,5
Іноземна мова 3
Математика Математика 4
Еврика 1
Природознавство,

Суспільствознавство

Людина і світ 3
Навчаємося разом 2
Мистецтво Мистецтво 1
Технології Трудове навчання 0,5
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5
Фізична культура 3
Разом 26
Сумарна кількість навчальних годин

(без урахування поділу класів на групи)

26

 

 

.

 

 

 

 

Таблиця 1

до Типової освітньої програми

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 405)

 

Навчальний план закладів загальної середньої освіти

з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети  
8-Б 9-Б
Мови і літератури Українська мова 2+1 2+1
Українська література 2 2
Іноземна мова (англійська) 3 3
Зарубіжна література 2 2
Суспільство -знавство Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Основи правознавства 1
Мистецтво Мистецтво 1 1
Математика Алгебра 2 2
Геометрія 2 2
Природознавство Біологія 2 2
Географія 2 1,5
Фізика 2 3
Хімія 2 2
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична культура 3 3
Разом 31,5+1 33+1
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації
Разом  1 1
Всього (без урахування поділу класів на групи) 32,5

 

34

 

 

 

Таблиця 10

до Типової освітньої програми

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 405)

 

Навчальний план закладів загальної середньої освіти

з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А 5-Б 6-А 6-Б
Мови і літератури Українська мова 3,5+0,5 3,5+0,5 3,5+0,5 3,5+0,5
Українська література 2 2 2 2
Перша іноземна мова 3 3 2+1 2+1
англійська англійська англійська англійська
Друга іноземна мова 2 2 2 2
французька французька французька французька
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1
Всесвітня історія 1 1
Основи правознавства
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Мистецтво
Математика Математика 4 4 4 4
Алгебра
Геометрія
Природо-знавство Природознавство 2 2
Біологія 2 2
Географія 2 2
Фізика
Хімія
Технології Трудове навчання 2 2 2 2
Інформатика 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Разом 28,5+0,5 28,5+0,5 30,5+1,5 30,5+1,5
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації
Факультатив «Математична логіка»     1 1
Факультатив «Дивосвіт української літератури»     1 1
Разом 0,5 0,5 3,5 3,5
Всього (без урахування поділу класів на групи) 29 29 34 34

 

 

 

Таблиця 10

до Типової освітньої програми

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 405)

 

Навчальний план закладів загальної середньої освіти

з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
7-А 7-Б 8-А 9-А
Мови і літератури Українська мова 2,5+0,5 2,5+0,5 2+1 2+1
Українська література 2 2 2 2
Перша іноземна мова 2+1 2+1 2+1 2+1
І група – англійська

ІІ група – французька

англійська І група – англійська

ІІ група – французька

англійська
Друга іноземна мова 2 2 2 2
І група – французька

ІІ група – англійська

французька І група – польська 

ІІ група – англійська

І група – французька 

ІІ група – польська

Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Основи правознавства 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Мистецтво 1 1
Математика Математика
Алгебра 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2
Природо-знавство Природознавство
Біологія 2 2 2 2
Географія 2 2 2 1,5
Фізика 2 2 2 3
Хімія 1,5 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Разом 32+1,5 32+1,5 32,5+2 34+2
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації
Курс за вибором «Українознавство» 1      
Трудове навчання (технічні види праці) (для поділу на гендерній основі)   1    
Разом 2,5 2,5 2 2
Всього (без урахування поділу класів на групи) 34,5 34,5 34,5 36

 

 

Таблиця 2

до Типової освітньої програми

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 408)

 

 

 

Навчальний план

для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах
10-А 10-Б 11
Базові предмети 27 +3,5 27 +3,5 26 +5,5
Українська мова 2+1 2+1 2+2
Українська  література 2+1 2+1 2+2
Зарубіжна література 1 1 1
Іноземна мова 2 2 2
Англійська Англійська І група – англійська

ІІ група – французька

Історія України 1,5 +0,5 1,5+0,5 1,5 +0,5
Всесвітня історія 1 1 1
Громадянська освіта 2 2  
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+1 3+1
Біологія і екологія 2 2 2
Географія 1,5 1,5 1
Фізика 3 3 3
Астрономія     1
Хімія 1,5 1,5 2
Фізична культура 3 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети 3 3 3
Інформатика 2 2 2
Технології 1 1 1
Додаткові години
Друга іноземна мова 2 2 1
Французька І група – французька

ІІ група – польська

І група – французька

ІІ група – англійська

Факультатив «Польська мова»     0,5
Факультатив  «Стилістика української мови» 0,5 0,5  
Всього (без урахування поділу класу на групи) 30+6

36

30+6

36

29+7

36